Reglement

Regels tijdens het wandelen

 1. De Sallandse Wandelvierdaagse wordt georganiseerd door de “Stichting Sallandse Wandelvierdaagse” , hier ook genoemd SW4D, onder auspiciën van de KWBN.
 2. De inschrijving geschiedt onder de voorwaarden zoals door de SW4D zijn bepaald en is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk, ongeacht de reden van afzegging.
 3. De SW4D is een prestatiewandeltocht over een dag afstand naar keuze van 8 km, 12 km, 20 km, 30 km of 40 km waarbij:
  a. ook snelwandelaars, nordic walkers en minder validen in zelf aangedreven rolstoelen (niet motorisch) kunnen meedoen aan deze prestatietocht.
  b. de afstand van 8 km (kidsroute) uitsluitend bedoeld is voor kinderen tot 14 jaar en hun begeleiders.
 4. Dag deelname is ook mogelijk door inschrijving via de website.
 5. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico waarbij de SW4D op geen enkele wijze verantwoordelijk is of geldelijke aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
 6. De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, de verkeersgeleiders alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Dus buiten de bebouwde kom links van de weg lopen.
 7. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels.
 8. De deelnemer dient zich persoonlijk bij de controles bij start, op de route, alsmede bij de finish te melden bij één der controleurs, anders wordt de deelnemer geacht te zijn uitgevallen en kan men op de volgende dag niet meer starten.
 9. Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval en/of andere rommel op het parcours achterlaat. Graag afgeven op de rust of pleisterplaatsen of bij de finish.
 10. De SW4D behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel de SW4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de SW4D kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden. Het bestuur kan besluiten dat, in het geval dat een editie van de SW4D, om welke reden dan ook, niet doorgaat, reeds betaalde inschrijfgelden recht geven op deelname aan de eerstvolgende editie.
 11. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, Tv-beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de SW4D. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is hierop verder van toepassing. Voor het gebruik van persoonsgegevens kan geen financiële vergoeding worden gevorderd.
 12. Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven starttijd en eindtijd.
 13. Het is verboden:
  – uiting te geven aan politieke gezindheid
  – zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
  – reclame-uitingen bij zich te dragen, behoudens met toestemming van het bestuur van de SW4D.
  – geluidsdragers te gebruiken die hinderlijk voor anderen zijn.
  – honden of andere dieren los of aangelijnd mee te voeren op de route.
 14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Sallandse Wandelvierdaagse. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.
 15. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

Huisregels evenemententerrein

 • Onder het evenemententerrein wordt verstaan het afgebakende feestterrein op de Domineeskamp inclusief de fietsenstalling.
 • Er mag bij de Sallandsewandelvierdaagse veel, maar een aantal zaken ook beslist niet!
 • Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • Het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van, en de handel in drugs van toepassing.
  Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 • Bij het gebruik van een van de diensten van de EHBO-post:
  a. Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
  b. Mag je géén gebruik maken van een mobiele telefoon.
  c. Mag je niet roken.
  d. Mag er geen drank mee naar binnen.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de Sallandsewandelvierdaagse is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker. Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.
 • Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 6 van deze huisregels kan de organisatie of de ingehuurde beveiliging personen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen

Overige informatie

 1. Inschrijven
  Inschrijvingen via “aanmelden” op onze website: www.sw4d.nl
  Tijdens de wandelvierdaagse moet de deelnemer tenminste 12 jaar oud zijn; jongere kinderen kunnen alléén onder begeleiding van een volwassene meelopen.
 2. De inschrijving door middel van onze website voor vierdaagse wandelaars sluit drie dagen voor de eerste wandeldag om 20.00 uur i.v.m. incasso van het inschrijfgeld en het gereedmaken van de startbewijzen. Daglopers kunnen zich gedurende de wandelweek aan de start inschrijven
 3. Betaalwijze
  Deelnemers kunnen betalen via iDeal gekoppeld aan de website of door overboeking) naar banknummer NL45RABO014 31 83 079 t.n.v. de Sallandse Wandelvierdaagse bij de Rabobank Salland te Raalte.
 4. Startbewijs
  Op de maandag voor de start van de Sallandse Wandelvierdaagse, kunt u tussen 14.00 en 18.00 uur, uw persoonlijke startbewijs en de route controlekaart voor de eerste dag af te halen bij de start- en finishplaats aan de Domineeskamp in het centrum van Raalte. Op vertoon van uw deelnamebevestiging die u per e-mail heeft ontvangen, ontvangt u dan uw startbewijs en de route controlekaart voor de eerste loopdag.
  Zonder dit startbewijs en de route controlekaart kunt u niet starten.
 5. Wijzigen van uw gegevens
  Controleer meteen wanneer u uw bevestiging van deelname heeft ontvangen, of uw naam, geslacht en loopafstand overeenkomen met de gegevens van uw inschrijving. Zijn de gegevens niet correct weergegeven, geef dit dan door per mail naar het e-mailadres: info@sw4d.nl
  Op de website www.sw4d.nl staan adressen en telefoonnummers vermeld van campings, vakantieverblijven en hotels waar u zelf uw overnachtingen kunt boeken.
 6. Start- en finishtijden en afmelden
  Start 8 km   – 13:00 uur
  Start 12 km – 11.00 tot 11.30 uur
  Start 20 km – 09.30 tot 10.30 uur
  Start 30 km – 08.30 tot 09.00 uur
  Start 40 km – 07.30 tot 08.00 uur
  Afmelden bij de finish dagelijks tot 17.30 uur. Afmelden na 17.30 uur is niet meer mogelijk.
 7. Starten en afmelden op de tweede tot en met de vierde wandeldag
  Met uw startbewijs en de route controlekaart die u ontvangen heeft aan de finish van de eerste loopdag, kunt u de volgende dag starten voor de tweede wandeldag. U ontvangt telkens na het finishen een nieuwe route controlekaart voor de volgende loopdag.
 8. Controle tijdens de tocht
  Elke dag bij de start wordt uw routecontrole kaart geknipt ten teken dat u van start bent gegaan. Tijdens de wandeling dient u de controlekaart bij u te dragen en deze te tonen bij controleposten in de route. Bij iedere controlepost ontvangt u een “knip” in de controlekaart. Op het eind van de dag wordt deze controlekaart gecontroleerd en ingenomen door het registratiebureau. Bij goedkeuring door de bureaulisten wordt uw routecontrole kaart verwerkt en wordt u officieel geregistreerd als gefinisht voor die dag. U ontvangt dan meteen de kaart voor de volgende dag.
 9. Routeaanduidingen
  In de wandelroute zijn bij kruisingen en bij richtingsveranderingen pijlen geplaatst die de route markeren.
 10. Verkeersregelaars
  Op plaatsen waar verkeersregelaars staan, dient u zich strikt aan hun aanwijzingen te houden en geen andere dan de aangewezen oversteekplaatsen te gebruiken.
 11. Beloning
  Elke deelnemer, die op reglementaire wijze de wandeltocht volbrengt, ontvangt een medaille c.q. pin voor op het medaillelint. In onze administratie wordt bijgehouden op welke jaargang-medaille u recht heeft.

AVG – Privacyverklaring

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. Lees onze privacyverklaring om te weten hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.